• ႏိုင္ေတာ္မူ

 • ဝဋ္ေၾကြး

 • Wrong

 • Call Me

 • ေစြေနတဲ့မိုး

 • ဂီတစာဆိုဦးေလးလြင္ PLATINUM (A)

 • ဂီတစာဆိုဦးေလးလြင္ PLATINUM (B)

 • ရူးေတာ့မယ္

 • ျပန္ခဲ့ပါ

 • ေလေျပတိုက္တိုင္း

 • ဆက္ခ်စ္ေနမယ္

 • ထြက္သက္အဆံုးတိုင္